• Informació d’habitatges de lloguer disponibles a la Conca de Barberà
  • Tramitació i gestió d’un contracte de lloguer fonamentat en les bones pràctiques jurídiques
  • Acompanyament i mediació en la relació contractual durant la vigència del contracte
  • Assessorament individualitzat sobre formalització de contractes de lloguer (Llei d’arrendaments urbans, drets i deures de l’arrendatari, fiança, durada i pròrrogues...)
  • Tramitació dels diversos ajuts vigents per al pagament del lloguer

  • Garantia de la signatura d’un contracte d’arrendament que defensa els drets dels arrendataris, i impedeix clàusules contracturals abusives per part dels propietaris.
  • Estalvi dels costos econòmics derivats de les gestions.
  • S’ofereixen uns habitatges dignes a uns preus raonables.
  • La Borsa d’Habitatge de la Conca actua com a assessora i mediadora en cas de conflicte entre les parts.

Dimecres, 7 de desembre de 2022© Consell Comarcal de la Conca de Barberà | Avís legal